Regulamin sklepu internetowego www.sklep.mamawdomu.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.sklep.mamawdomu.pl prowadzony jest przez firmę

HOME ART Sylwia Błaszczak

z siedzibą w Jakubowicach Konińskich Kolonii przy ul. Miłej 10 ,

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 712-287-36-26, REGON: 360910275,

zwany dalej: sklepem lub sklepem internetowym.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, aukcji allegro oraz reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży.

3. Wszelkie zapytania, sugestie i reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej, przesłane na adres do korespondencji:

HOME ART Sylwia Błaszczak

ul. Miła 10

21-003 Jakubowice Konińskie Kolonia

bądź też w treści wiadomości elektronicznej przesłanej na adres sklep@mamawdomu.pl

4. Ceny podane na stronie internetowej sklepu zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Sprzedający nie udziela Kupującemu odrębnej gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie (producentów i importerów) dla produktów znajdujących się w sklepie.

5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.sklep.mamawdomu.pl

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia na stronie internetowej przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia dni wolnych, w których zamówienia  będą realizowane z opóźnieniem, Sprzedający zamieści stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie formularza zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w „koszyku” Sklepu, wyraża jednocześnie zgodę na zakup produktów po wyświetlonych cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a podmiotem prowadzącym Sklep dochodzi z chwilą wysłania odrębnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

3. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Jeżeli dane zawarte w formularzu będą niepełne, niezrozumiałe lub będą budzić wątpliwości zamówienia takie nie będą realizowane.

4. Koszt wysyłki podany jest w momencie składania zamówienia i jest zależny od wybranej przez Klienta formy doręczenia zamówionego towaru.

5. Zawarcie umowy wiąże się jednocześnie z obowiązkiem zapłaty za zamówienie przez Klienta. Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8. Zamówienia, dla których wybrano formę płatności „Za pobraniem” oraz zamówienia złożone i opłacone do godz. 14 w każdym dniu roboczym wysyłane są tego samego dnia roboczego.

9. Zamówienia, dla których wybrano formę płatności „Za pobraniem” oraz zamówienia złożone i opłacone po godz. 14 w każdym dniu roboczym, w soboty oraz w niedziele i święta, wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient  jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: HOME ART Sylwia Blaszczak ul. Mila 10 21-003 Jakubowice Koninskie Kolonia

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwracany produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w jakim został sprzedany.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty wysyłki).

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie przedmiotów przesyłanych w formie tradycyjnej, produkty elektroniczne (np. ebooki czy karty zadań) nie podlegają zwrotom.

§5  Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@mamawdomu.pl lub listów poleconych na adres: HOME ART Sylwia Blaszczak ul. Mila 10 21-003 Jakubowice Konińskie Kolonia z dopiskiem “Reklamacja”.

3. Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady przez Klienta, bez nadmiernych dla niego niedogodności, na własny koszt.

6. W przypadku braku możliwości wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wady, Sprzedający zwróci Klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwej rzeczy koszty zakupu.

7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

8. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji, w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

9. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

10. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (dowód sprzedaży lub faktura VAT).

11. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

§6  Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od poprzedniego i poinformuje Sprzedającego o wyborze poprzedniego jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.